Oatly will hold its 2023 annual general meeting of shareholders in Malmö, Sweden, on May 25, 2023 at 14:00 CEST.

 

Annual report and consolidated financial statements 2022

ENGLISH

The shareholders of Oatly Group AB (publ), reg. no. 559081-1989, are invited to attend the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Thursday, 25 May 2023, at 14.00 CEST at High Court, Malmöhusvägen 1, Malmö, Sweden.

Shareholders may give notice of participation at the AGM by sending a notification via the link attached below, by telephone (+46 8 402 91 33 during business days between 09:00-16:00 CEST) or by mail (to “Oatly Group AB, “Annual General Meeting”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sweden”) no later than 19 May 2023.

Those who wish to exercise their voting rights at the AGM must be recorded in the share register maintained by Euroclear Sweden AB on 16 May 2023.

All information regarding the right to participate and notification is set out in the notice.

The Board of Directors has resolved, in accordance with the provisions of Oatly’s Articles of Association, that shareholders may also exercise their voting rights in advance by so-called postal voting. More information regarding postal voting is set out in the notice.

[Link to Euroclear]


 

SWEDISH

Aktieägarna i Oatly Group AB (publ), org. nr 559081-1989, inbjuds till att delta i årsstämman (”Årsstämman”) som hålls på High Court, Malmöhusvägen 1, Malmö, Sverige torsdagen den 25 maj 2023 kl. 14.00 CEST.

Aktieägare kan anmäla sitt deltagande vid Årsstämman genom länken nedan, via telefon (+46 8 402 91 33 under vardagar kl. 09.00-16.00 CEST) eller genom brev (till “Oatly Group AB, “Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sweden”) senast den 19 maj 2023.

Den som önskar utöva sin rösträtt vid Årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 16 maj 2023.

All information rörande rätten att delta i stämman och anmälan finns i kallelsen.

I enlighet med Oatlys bolagsordning har styrelsen beslutat att aktieägare också kan utöva sin rösträtt i förväg genom så kallad poströstning. Mer information om poströstning finns i kallelsen.

[Länk till Euroclear]