ENGLISH

The shareholders of Oatly Group AB (publ), reg. no. 559081-1989, are invited to attend the Extraordinary General Meeting (the “EGM”) to be held on Monday, 6 March 2023, at 13.00 CET at Oatly’s headquarters, Jagaregatan 4, Malmö, Sweden.

Shareholders may give notice of participation at the EGM by sending a notification via the link attached below, by telephone (+46 8 402 91 33 during business days between 09:00-16:00 CET) or by mail (to “Oatly Group AB, “Extraordinary General Meeting”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sweden”) no later than 28 February 2023.

Those who wish to exercise their voting rights at the EGM must be recorded in the share register maintained by Euroclear Sweden AB on 24 February 2023.

All information regarding the right to participate and notification is set out in the notice.

The Board of Directors has resolved, in accordance with the provisions of Oatly’s Articles of Association, that shareholders may also exercise their voting rights in advance by so-called postal voting. More information regarding postal voting is set out in the notice.

Link to Euroclear

SWEDISH

Aktieägarna i Oatly Group AB (publ), org. nr 559081-1989, inbjuds till att delta i extra bolagsstämman (”Extra bolagsstämman”) som hålls på Oatlys huvudkontor, Jagaregatan 4, Malmö, Sverige måndagen den 6 mars 2023 kl. 13.00 CET.

Aktieägare kan anmäla sitt deltagande vid Extra bolagsstämman genom länken nedan, via telefon (+46 8 402 91 33 under vardagar kl. 09.00-16.00 CET) eller genom brev (till “Oatly Group AB, “Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sweden”) senast den 28 februari 2023.

Den som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 24 februari 2023.

All information rörande rätten att delta i stämman och anmälan finns i kallelsen.

I enlighet med Oatlys bolagsordning har styrelsen beslutat att aktieägare också kan utöva sin rösträtt i förväg genom så kallad poströstning. Mer information om poströstning finns i kallelsen.

Länk till Euroclear